به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۰۳، ۱۴۰۰

پاسخ عجیب محمدرضا شاه پهلوی به روح الله خمینی بعد از ۴۲سال در بهشت زهرا !پاسخ عجیب محمدرضا شاه پهلوی به روح الله خمینی