به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۲۶، ۱۴۰۰

خانم فاطمه سپهری خطاب به بانوان مظلوم ایرانزمین

" من هرگز رای نمی دهم "
https://www.youtube.com/watch?v=ccsjxmC-Bck