به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۲۵، ۱۴۰۰

افشاگری عجیب مشاور احمدی نژاد درباره نقشه‌های او برای رهبر و سقوط نظام!!!


مرگ رهبر و سقوط نظام!