به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۱۰، ۱۴۰۰

مناظره مسیح علینژاد و الهه هیکس

درباره شرکت یا تحریم انتخابات

مناظره داغ انتخاباتی الهه هیکس و مسیح علینژاد