به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۲۶، ۱۴۰۰

پاسخ کوبنده ی مادر ستار به علی مطهری

علی مطهری: می شد ستار را با دو گونی برنج راضی کرد!

 علی مطهری: پلیس فتا به جای گرفتن و شکنجه و کشتن ستار، می توانست به او چای بدهد و به او مهربانی کند و دو کیسه برنج به او بدهد و او را با این دو کیسه برنج روانه ی منزل اش کند.