به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۳۰، ۱۴۰۰

اطلاعیه ی شماره ی ۲


 ستاد نیروهای ملی

برای تحریم بازی انتخابات

 هم میهنان ایراندوست و آزادیخواه :

ما در تاریخ ۱۵ فروردینماه طی فراخوانی با یادآوری این که همه ی کوشش ها در راه از میان برداشتن هرچه سریعتر رژیم حاکم باید با هماهنگی هرچه بیشتر، و بطور مشخص از راه اتحادعمل همه ی ایراندوستان آزادیخواه صورت گیرد، گفتیم که امروز این قاعده بطور اخص شامل تحریم نمایش رسوای انتخابات می گردد، زیرا یک دست صدا ندارد.

نیز افزودیم که برای کمک به تحقق این منظور ستادی از نیروهای ملی لازم است که از شخصیت های شناخته شده ی ملی و نمایندگان کمیته های تحریم تشکیل گردد و نام نخستین تشکیل دهندگان آن را به آگاهی شما رساندیم.

بطوری که از هم اکنون پیداست شعار تحریم هر روز جامعیت بیشتری یافته و به سرعت ابعاد ملی می گیرد، تا جایی که در داخل کشور نیز هر روز شخصیت هایی صدای خود را در تحریم این بازی بلندمی کنند و کمیته های جدیدی برای تحقق این منظور تشکیل می شوند که با برخی از آنها در تماس هستیم. از سوی دیگر صداهای ناساز و مرموزی که در نمایش های انتخاباتی پیش در توجیه این بازی فریبکارانه و برای تشویق به شرکت در آن برمی خاست این بار رو به خفگی گذاشته است.

بدنبال این وضع و انتشار نتایج نظرسنجی های بسیار منفی، محافل وابسته به رژیم نیز خود به این موضوع آگاهی یافته  با اظهار اضطراب از آمار ضعیف پیش بینی شده به دست و پا افتاده اند؛ حتی برخی از آنان نیز از شرکت در این بازی اعلام تبری می کنند.

اما، هموطنان گرامی، این هنوز کافی نیست. شکست رژیم در این بازی باید این بار شدیدتر از همیشه باشد.

برای حصول این منظور باید مخالفت های ما هر چه ممکن است یکصدا تر، و از این راه نیرومندتر شود.

برای تحقق این منظور ما از همه دعوت می کنیم که :

ـ  در نه گفتن به جمهوری اسلامی، شکل های عملی آن را که بایکوت بازی انتخاباتی از مهمترین آنهاست فراموش نکنند.

ـ به شکل های ابتکاری گوناگون کمیته های دعوت به تحریم را در شهرها و محل فعالیت خود تشکیل دهند و به کمک هم به هر راهی. که ممکن می دانند ندای تحریم را به گوش همه ی جامعه برسانند.

ـ راه های عملی مناسبی را که برای گسترش تحریم می یابند با ما درمیان گذارند تا به سهم خود آنها را به اطلاع عموم برسانیم. 

ـ بطور فردی یا گروهی با ما تماس بگیرند، و در صورت تشکیل کمیته  ی تحریم نماینده ی کمیته ی خود را به این ستاد معرفی کنند تا در صورتی که مانعی در انتشار نام آن نمی بینند در فهرست اعضا اعلام گردد و نیز بتواند در شور دیگر اعضا فعالانه شرکت جوید. 

نشانی برای تماس با ما:     setadtah@gmail.com

۲۹ فروردینماه ۱۴۰۰  

دکتر پرویز داورپناه، محمد رضا روحانی، علی شاکری زند، دکتر مهناز شیرالی، پرویز ضرغامی، ناصر کاخساز، دکتر علی گوشه، پروفسور شاهرخ وزیری.