به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۴۰۰

تبلیغات پرستوهای سپاه برای یک سردار دزد