به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۱۳، ۱۳۹۱

پروانه وزيری
وارونه جلوه دادن تاريخ زنان برای خودفريبی،
پاسخی به مقاله الاهه بقراط
رضا خان و خانواده 
خانم الهه بقراط برای اطلاع شما از بی اطلاعی جانبدار از تاريخ جنبش زنان در ايران و عملکرد رضاخان ميرپنج, لازم ميدانم که توضيحی به اختصار در اين مورد بدهم.
نطفه فعاليت زنان از جنبش مشروطه شروع و بدنبال آن تشکيل انجمن های مخفی ونيمه مخفی در ايران که زنان نيز در آن شرکت داشتند, شکل گرفت. جنبش تنباکو وشورش نان که زنان در اين حرکت نقش داشته وبا استقلال بيشتری به فعاليت دست زدند را ميشود نام برد که در طی اين دوران برخی زنان نيز در نبرد مسلحانه برای مشروطيت شرکت داشتند که اجساد ۲۰ تن از زنان در لباس مردانه ( بدون حجاب و خارج از خانه برای اطلاع شما) بعد از درگيريهای آزاديخواهانه در تبريز ديده شده.
بر خلاف نظر شما که سعی در وارونه جلوه دادن حقيقت را داريد. درسال ۱۲۸۹ يعنی ۱۰ سال قبل از روی کار آمدن رضا شاه ديکتاتور در دوران قاجار نخستين نشريه زنان بيرون آمد بنام زبان زنان در اصفهان به سردبيری صديقه دولت آبادی که در آن وضعيت زنان را به صراحت مورد انتقاد قرار ميداد و با فعاليت های پيگيرخود دست به ايجاد يک مدرسه دخترانه زد که دولت وقت مدرسه را بسته و اورا به زندان مياندازد و دولت آبادی پس از مرگش وصيت ميکند که هيچ زنی نبايد با حجاب در مراسم تدفينش شرکت کند. پس ملاحظه می فرماييد که تمام مطالبات زنان قبل از حکومت رضاخان در جامعه مطرح بود و آزاديخواهان برايش مبارزه ميکرده اند ولی بدليل وجود حکومتهای مستبد وديکتاتور اين خواستها تا همين امروز هم تحقق نيافته است.
در اين دوره چندين نشريه وانجمن زنان بوجود آمد که بعد از دوازده سال از حکومت رضاخان اين مطالبات آزاديخواهانه به اوج خود رسيد که در دهه ۱۳۰۰ يعنی اوج قدر قدرتی رضاخان همه آنها بدليل همراه نبودن با سياستش سرکوب ومنحل اعلام شدندو همزمان نيز تمام تشکل های کمونيستی, کارگری و سنديکاها غير قانونی اعلام شدند و دستور زندانی کردن شکنجه و کشتار فعالين از جانب ايشان داده شد وتازه پس از اين قتل عام و پاکسازی بود که رضاخان برای جلوگيری از رشد جنبش های انقلابی مبادرت به ايجاد نشريات وسازمانهايی ولبسته به حکومت جهت برآورده کردن اهداف دولت کرد.
در نتيجه برخلاف تاريخ من درآوردی شما, زنان در عرصه خارج از خانه بسيار فعال بوده ويکی از مطالبات آنان آموزش , کار وحق رای زنان بوده که همانطور که گفته شد برای جلوگيری از اوجگيری مطالبات آزاديخواهانه , رضاخان به فکر کشف حجاب اجباری زنان و ايجاد مدرسه و دانشگاه افتاد تا بتواند با کنترل سياسی- فرهنگی به عمر حکومت خود بيافزايد. وگرنه کشف حجاب اجباری و حجاب اجباری, دوقلوهايی اند که از يک جنين ناميمون بيرون آمده اند.
در مورد جمهوری خواهی رضاخان هم بايد خاطر نشان کنم که که او با سازش با اريستوکراتهای فئودال آن زمان موافقت کرد که رژيم سلطنتی بماند و پس از آن به قم رفته وبا روحانيان بلندپايه نيزدر اين مورد به توافق رسيد وپس از بازگشت اعلام کرد که او هميشه برای رونق دين اسلام وحفظ موقعيت روحانيان کوشش کرده و ميکند که اين کوشش ملوکانه ! نيز تا زمان انقراض پهلوی ها يعنی سال ۱۳۵۷ ادامه يافت تا ايران را دو دستی تقديم روحانيت جموری اسلامی کردند.
در خاتمه اينکه من معتقدم که نه فقط کشف حجاب اجباری و اجبار حجاب بلکه حکومت شاه و دين هميشه درتاريخ جفت دوقلوی هم بوده اند وهستند.
برگرفته از گویا