به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۹۴

نهضت مقاومت ملی ايران بنیانگذار دکتر شاپور بختیار

همدردی 
دوست گرامی جناب آقای علی ایل بیگی،
با ابراز همدردی، درگذشت برادرتان شادروان آقای کیومرث ایل بیگی را از طرف نهضت مقاومت ملی ایران به جنابعالی و خانواده ی محترم تسلیت می گویم و در این ضایعه ی دردناک برای شما و کلیه ی بازماندگان آرزوی بردباری دارم.

رئیس هیئت اجرائی
حسن نقیبی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«احترام آزادی» مصیبت وارده را به آقای علی ایل بیگی و خانواده ی محترمشان تسلیت می گوید.