به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۹۴

سمینار روز جهانی مبارزه با هموفوبیا در استکهلم ـ سوئد

سخنرانان: 
ساقی قهرمان / مهناز قزللو / حسین علیزاده / پرستو رحمانی  


آدرس محل سمینار