به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۴

پاریس - گردهمایی برای دفاع از حقوق دگراندیشان در ایرانگردهمایی برای دفاع از حقوق دگراندیشان در ایران

از ساعت ۱۶ تا ۱۷ روز یکشنبه ۲۴ مِه در میدان سن میشل (مترو سن میشل)


هم میهن آزاده!
برای دفاع از حقوق دگراندیشان و برداشتن گام در راه تحقق حقوق بشر در ایران، 
در گردهمایی اطلاع رسانی و همبستگی با نسرین ستوده و یارانش شرکت کنید!