به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۴

واپسین وداع

 مسعود عطائی 


واپسین وداع         برای همسرم شیرین 

شبی در فصل تابستان، ویا روزی زمستانی
رسد وقت وداعِ ما، که سرشار است زاندوه و پریشانی.

دوصد راز ِنگفته در نگاه ما نهفته،      لیک خاموشیم
به نرمی دست هم را می فشاریم و چو  مِی  در سینه می جوشیم.

در این دم خاطرات نیم قرن، هم صحبتی، همدردی و عشق و محبت
در نظر آید، ولی این دَم دگر دیری نمی  پاید،
که در سینه هوا زندانی و راهِ نفس   بسته،
و آنگه می شود خاموش نور چشم،    آهسته.  

و ما با چنگ و دندان دامن این زندگی را سخت می گیریم
و ما را   نیست این  باور،
که عمر ما شده       آخر،
و در این لحظه می میریم.

شبی در فصل تابستان، و یا روزی زمستانی
رسد وقت وداع  ما، که سرشار است زاندوه و پریشانی.

نمیدانم کدام از ما نخُست چشم از جهان بندد،
ولی من آرزو دارم: 
اگر روزی و یا نیمه شبی این مرگِ ویرانگر ز در  آید
مرا با خود بسوی آسمان بُرده، تو را بر جای بگذارد!

                                             مسعود عطائی
                                             ۱۱مِی ۲۰۱۵