به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۱۳، ۱۳۹۶

توضیح عکس روز / شاب دول العظیم!

  دول العظیم نیازی به توضیح ندارد!