به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۱۳، ۱۳۹۶

عروسی تو

سپیده 
عروسی تو