به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۱۲، ۱۳۹۶

به سراغ من اگر می آیید، خواننده: محمد معتمدی

به سراغ من اگر مي آييد، نرم و آهسته بياييد، مبادا كه ترك بردارد 
چينی نازک تنهايي من‌!
شعر از: سهراب سپهری


خواننده: محمد معتمدی 
به سراغ من اگر مي آييد،
پشت هيچستانم‌. 

پشت هيچستان جايي است‌.
پشت هيچستان رگ هاي هوا، پر قاصدهايي است
كه خبر مي آرند، از گل واشده ی دورترين بوته خاک.

روی شن ها هم‌، نقش های سم اسبان سواران ظريفی ست که صبح
به سر تپه ی معراج شقايق رفتند.

پشت هيچستان‌، چتر خواهش باز است‌:
تا نسيم عطشي در بن برگي بدود،
زنگ باران به صدا مي آيد.
آدم اين جا تنهاست
و در اين تنهايی، سايه نارونی تا ابديت جاری ست‌.

به سراغ من اگر مي آييد،
نرم و آهسته بياييد، مبادا كه ترك بردارد 
چينی نازک تنهايي من‌!

شعر از: سهراب سپهری