به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۱۸، ۱۳۹۶

"محبوبم معشوق من است" و سروده ی حقوق بشر، عاطفه گرگین

عاطفه گرگین
 محبوبم معشوق من است

سالیانی است که به عشق
می گویم محبوبم
محبوبم معشوق من است
که با شرابه های باران
از سفری بی بازگشت
باز می گردد
و دو باره پشت پنجره
اتاقم آواز می خواند
و چشمان من تر می شود
محبوبم معشوق من است
که با باران می آید
محبوب سر گردان من
معشوق من است


 حقوق بشر

گنجشک کوچکی
روی شاخه آن درخت
تئوری می بافد
خوک بی مانندی
آن گوشه چمن لمید و
مارکز می خواند
و آن حیوان در نوع خود بی نظیر
حقوق بشر را
حقوق برتر خود می داند
و خبر ها مست می کنند
خبر کشتن
خود را کشتن
دیگری را کشتن
و حقوق بشر
بی بشر می شود