به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۰۹، ۱۳۹۸

سیرک تکراری جمهوری اسلامی از تهران تا نیویورک، مجتبی واحدی

مجتبی واحدی
با نزدیک شدن انتخابات و ناامیدی جمهوری اسلامی از فریب اکثریت مردم برای شرکت در نمایش انتخاباتی اسفند ماه، بازی جدید پلیس بد و پلیس خوب با مشارکت تندروها در تهران و لابی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور آغاز شده است. (ویدئو)


سیرک تکراری جمهوری اسلامی از تهران تا نیویورک، مجتبی واحدی