به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۱۱، ۱۳۹۸

طنز روز!

مشاهدهً ویروس کرونا زیر میکروسکوپ!