به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۸

پیام جناب شیر بمناسبت نزدیک شدن ۲۲ بهمن

ملاها! چهل و یک ساله که منتظرم برگردم روی پرچمم! ، (دریچه زرد)