به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۹۰

باز هم جعل
                       
  اطلاعیه احترام آزادی

عباس امیر انتظام«بارها در همین سایت اعلام کرده‌ام که به هیچ گروه سیاسی وابستگی ندارم و مشغول استفاده از مرخصی استعلاجی خود برای مداوای بیماری‌هایم می‌باشم.

بنا براین هر گروه یا جمعیتی که بنام من و یا در دفاع از من اقداماتی به عمل آورند هیچ وابستگی با من ندارند وخود مسئول اعمال خودشان هستند.»  

اطلاعیه احترام آزادی
 در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۱) باند موسوم به اسب تروا (لقب کورش زعیم) نامه ای، که عنوان آن خطاب به « جناب آقای ادیب برومند، ریاست گرامی شورای مرکزی جبهه ملی ایران» است، با نهادن نام چند تن در زیر آن، نگاشته اند که بنا بر اطلاعات موجود و گواهی هاي گذشته حد اقل امضای دو نفر از آنان نمی تواند اصيل باشد. نخست امضای آقای امیر انتظام می باشد بدین دلیل که ایشان در وب سایت رسمی خود اعلام داشته اند که به هیچ گروه سیاسی وابستگی ندارند و هر امضائي به نام ایشان فاقد اصالت است. دو دیگر آقای حسین شاه حسینی است چه در گذشته نیز در اسنادی که پيرامون اعلام تشکيل گروهکی بنام «همبستگی و حقوق بشر...» از طرف باند یادشده در بالا منتشر گرديد امضای ایشان و بسیاری افراد دیگر جعل شده بود بطوری که آنان ناچار از تکذيب این امضاء خود و اعتراض به اين عمل گرديدند. همچنین باید اضافه کنيم که گذشته از دو شخصيتي که نام برده شدند، صاحبان دیگر نام ها نيز اکثرأ دارای سابقه ی چندان روشنی در جبهه ملی ایران نيستند.

خوانندگان ارجمند مي توانند در زیر به اطلاعیه آقای امیر انتظام در وب سایت رسمی ایشان توجه فرمایند.

وب سایت رسمی مهندس عباس امیر انتظام*

اطلاعیه

بارها در همین سایت اعلام کرده‌ام که به هیچ گروه سیاسی وابستگی ندارم و مشغول استفاده از مرخصی استعلاجی خود برای مداوای بیماری‌هایم می‌باشم.
بنا براین هر گروه یا جمعیتی که بنام من و یا در دفاع از من اقداماتی به عمل آورند هیچ وابستگی با من ندارند وخود مسئول اعمال خودشان هستند. 

عباس امیرانتظام
تهران هشتم دیماه ۱۳۸۹

 * وب سایت رسمی عباس امیر انتظام