به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۱۴، ۱۳۹۰

 در سوگ هاله


رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل


از خون تو برويد بس لاله ها به منزلدر روز سوگواری, با ضربه های کاری


نامردمی بکردند آن روبهان بيدلبا بوق و داد و کرنا, در گوش پير و برنا


افسانه ها بگفتند از قصه های باطلدر عهد اين فقيهان, خودکامگان , پليدان


جز درد و رنج و حسرت, چيزی نگشت حاصلبا عزم سبز ملت, با هوش و با درايت


بر پا کنيم نظمی, از نخبگان عادلمهران رفيعی


دوازدهم خرداد ماه نود