به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۰۹، ۱۳۹۰

              داریوش


درد دل داریوش

به نظر من به آزادی رسیدن رهبر نمی خواد

تصمیم می خواد، یکپارچگی می خواد...