به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۹۰درپاسخ نامه ی سرگشاده

 اطلاعیه ی آقای ادیب برومند

رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایرانتوضیح احترام آزادی
در همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد  

بسیاری از خوانندگان احترام آزادی باید توضیحی را که در تاریخ یکشنبه ۱۲ جون ۲۰۱۱ تحت عنوان

باز هم جعل

منتشر کردیم و در آن از جعل امضاء آقایان مهندس امیرانتظام و حسین شاه حسینی و کسان دیگری در زیر نامه ای خطاب به شورای مرکزی جبهه ملی ایران اطلاع دادیم، به خاطرداشته باشند. ما که قبلآ هم نظیر چنین جعلیاتی را به موقع تکذیب کرده بودیم همزمان به تکمیل اطلاعات خود از جانب شخصیت ها و ارگان های ذیربط در این مورد پرداختیم و همانگونه که انتظارداشتیم این بار هم افشاگری ما درباره ی نقش تخریبی گروهک موسوم به "باند اسب تروا" دراین جعالی بی شرمانه تمامأ از جانب این شخصیت ها و ارگان ذیربط تاًیید گردید.

در آن توضیح ما یادآور شده بودیم که، در طی یکی دو ساله ی گذشته نیز، خاصه از زمان اعلام تشکیل گروهک موسوم به "همبستگی برای حقوق بشر"، سابقه ی جعل امضاءِ  دست کم  دو تن از صاحبان امضاء های فهرست کنونی، یعنی آقایان امیر انتظام و شاه حسینی، وجود داشته است (به علاوه سوء استفاده از امضاء های تیمسار فربد و آقای عبدالعلی برومند که پس از تکذیب شدید دفعات پیش، این بار از جعل نامشان خودداری شده است)؛ همچنین به آگاهی هموطنان رسانده بودیم که صاحبان بیشتر اسامی دیگر دارای قدمت و سابقه ی چندان روشنی در جبهه ملی ایران نیستند.

ما با اینکه از ماهیت و سوابق برخی از این شخصیت های کاذب که برخی از آنان با همه ی رسانه های داخلی و خارجی بدون هیچ مشکلی مصاحبه می کنند، و بعضی دیگر دارای سابقه ی عضویت در احزابی می باشند که در فلج کردن جبهه ملی دوم فعالیت می کردند، و سوابق بدتر برخی دیگر از آنان، بویژه سردسته ی به ظاهر مختل المشاعر آنان، اطلاع داریم، تا کنون، هرچند با کودنی سیاسی صفحات خود را به تریبونی برای نشر مصاحبه هایشان و تحبیب قلوب آنان از این طریق تبدیل نکرده ایم، اما از هرگونه افشاگری درباره ی سوابق آنان نیز خودداری کرده ایم.

اما این عده باید بدانند که در آینده در همچنان روی یک پاشنه نخواهد چرخید.

اینک خوانندگان ما می توانند در زیر جدیدترین سند رسمی اعمال تخریبگرانه ی این گروه را که اکثر آنان دانسته و آگاهانه، هدف موهوم متلاشی کردن ارگان مرکزی جبهه ملی ایران را، در جهت تحقق اغراض دستگاهی که از این نقشه بهره می برد، دنبال می کنند، قرائت نمایند.


اطلاعیه ی آقای ادیب برومند

رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

درپاسخ نامه ی سرگشاده

درتاریخ 20 /3 /90 نامه ی سرگشاده ای بادرج نام سیزده نفر از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران خطاب به این جانب در یکی از رسانه های اینترنتی انتشار یافته است، بدون این که قبلا این نامه را به مرجع مورد نظر ارسال نموده باشند.

این جانب طرح کردن نظرات درون سازمانی را در رسانه های عمومی جایز ندانسته، این گونه حرکات را برخلاف موازین تشکیلاتی ودر جهت صدمه زدن به شئون سازمان میدانم. ولی چون از طرف تنی چند به این کار مبادرت شده است من هم ناگزیر به پاسخگوئی با همین روش هستم . درمورد این نامه سرگشاده در گفتگو با پاره ای افراد که نامشان در زیر آن آورده شده است آشکار گردید که ازاین نامه و درج اسم خود درزیر آن بی اطلاع هستند. اصولا اینگونه تشبثات وسوء استفاده از امضای افراد درزیر چنین نامه هائی درشاًن یک عضو شورای مرکزی که پیشگام این کارهاست نخواهد بود. افزون بر این آقای مهندس امیرانتظام به علت محظوراتی که دارند هیچگاه در جلسات شورا شرکت نمی کنند وتنها به عنوان مشاور در کنارِ جبهه ملی هستند نه درمتن موضوع مطروح وغیر مشورتی که اینجا از امضای ایشان سوء استفاده شده است.

اینک به عنوان توضیح به خوانندگان نامه و پاسخ به نویسندگان آن به آگاهی می رسانم که در جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران که برطبق اساسنامه درهمه حال تا تشکیل کنگره جانشین آن میباشد در تاریخ 19 / 1 /89 مصوب گردید که هفت نفر از اعضای شورا که به علت بیماری یا کهولت یا مسافرتِ مجاز به خارج، درجلسات شورا شرکت نمی کنند از محاسبه ی نصاب راًی شورا خارج شوند وبه احترام سوابقشان نام آنان فقط در آگهی ها درلیست شورا باقی بماند وبا این ترتیب به حکایت صورت جلسه نفرات نصاب شورا به 27 نفر تصویب شده که پس از درگذشت روانشاد حسین راضی این عده 26 نفر گردیدند، و باحضور17 نفربرای اتخاذ هرگونه تصمیمی اکثریت دوسوم حاصل است واین اکثریت می تواند به وظایف خود در اجرای اساسنامه به ویژه اجرای اصل شانزدهم دائر بر تقویت کردن شورا بوسیله ی گزینش اعضای صلاحیت دار سازمان های جبهه ملی اقدام نماید. بسی مایه ی تاسف است که در نامه خود اعضای رای دهنده را 33 نفرقلمداد نموده وذکر کرده اید که با حضور نیافتن خود جلسه ی شورا را فاقد حد نصاب لازم برای رای گیری می دانید. در حالیکه شورای مرکزی جبهه ملی برای هرگونه مذاکره و درنهایت، اجرای راًی وتصمیم با اکثریت 17 نفر آمادگی دارد، عدم حضور شما درآن چه توجیهی جز جلوگیری و ممانعت از تقویت و انسجام جبهه ملی می تواند داشته باشد؟ مگر اینکه اقلیتی برآن باشد که از نظر اکثریت عدول نموده، نظرات خود را براکثریت تحمیل کند که این کاملا برخلاف دموکراسی در جبهه ای است که 62 سال برای تحقق آن مجاهده کرده است.

درپایان متذکر میشوم که هیچکس مخالف با تشکیل پلنوم صحیح و آبرومند وغیرقابل دستبرد برای اعضای شورای مرکزی نیست. مخالفت شورا باراًی گیری غیر حضوری ومکاتبه ای که دارای عیب های فراوان است(بدون رعایت توالی فاسد واعمال نظرات کارشناسانه) به دلیل مخالفت شدید سازمان ها و نهادهای جبهه ملی بوده است.

رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

30 /3 / 1390