به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۱۹، ۱۳۹۰

   دکتر محمد ملکیگل سرخی که با حمله کلاغان سیاه پرپر شد: