به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۹۰

   پروین فهیمی، مادر جانباخته، سهراب اعرابی

فرشته صلح، هاله صبور از میان ما پر زد و رفت

هاله سحابی، یکی از اعضای مادران صلح بود، تشکلی که در چند ساله اخیر، رنج ها و مرارت های فراوانی را بر دوش کشیده است. همین دو سال پیش بود که یکی از اعضای مادران صلح یعنی پروین فهیمی پسرش، سهراب اعرابی، را از دست داد. و امسال نیز هاله سحابی، یکی دیگر از اعضای مادران صلح، در مراسم خاکسپاری پدرش جان باخت. پروین فهیمی که خود رنج خشونت را با پوست و گوشت لمس کرده، در دل نوشته ای برای هاله سحابی، که در زیر می خوانید، از منش خشونت پرهیز هاله سخت گفته و خشونت طلبان را از ادامه چنین اعمال غیرانسانی برحذر داشته است:

فرشته صلح، هالۀ صبور، از میان مان پر کشید و رفت. نمی دانم چه بگویم و از چه بگویم، از ظلمی که هر لحظه بر ما روا می شود؟ به راستی عاشقان صلح و آزادی برای دفاع از آرزوهای خود به کجا باید پناه ببرند؟ هاله سحابی به کدامین گناه به مظلومانه ترین شکل قربانی اهداف پاک و صلح آمیز خود شد؟ کسی که در تمام زندگی خود در مبارزه با هر خشونتی کوتاهی نکرد اکنون خود قربانی خشونت شده است. زمانی فرزندان مان به جرم حداقل خواسته های آزادی خواهانه شان به خشن ترین و ظالمانه ترین شکل، مجازات می شوند و در زمانی دیگر قربانیان صلح و آزادی را به سرقت می برند و حال به شکلی جدید با ضرب و شتم و قتل هاله عزیز، آیا اعمال خشونت در این مرز و بوم لباس جدیدی بر تن کرده است؟ چه کسی جوابگوی حملات وحشیانه و خودسرانه علیه مظلوم ترین و پاک ترین فرزندان ماست؟هاله عزیز از میان مان رفت اما اندیشه پاک و عشق عمیق به صلح و آزادی که او در همه وجود خود داشت اکنون در میان ما زنده است. کسانی که خشونت را در این کشور تبلیغ می کنند باید بدانند سرنوشت آنها که رو در روی عاشقان صلح و آزادی ایستاده اند رو سیاهی خواهد بود و دوستداران صلح و عاشقان آزادی در پیشگاه مردم و خداوند سربلند و جاویدان خواهند ماند.به همه کسانی که ترویج خشونت می نمایند مادرانه توصیه می کنم که: چشمان تان را باز کنید تا در آینده مورد نفرت و نفرین ارواحی قرار نگیرید که هرگز دست به خشونت نزدند و با صبوری و متانت و دلی پرخون ناظر پرپر شدن گل های نازنین این مرز و بوم بودند. پس بنابراین به سوی مردم باز گردید.در اینجا لازم می بینم در پیشگاه همه دوستان با خدای خود عهد ببندم که هرگز به خاطر عملکرد خشن و ضد انسانی خشونت طلبان از اعتقاد و ایمان خود برای پایداری صلح و آزادی کوتاهی نخواهم کرد و از راه اشاعه صلح و مبارزه علیه خشونت لحظه ای را تلف نکرده و همچنان پایدار و مصمم در راهی که هاله و هاله ها قربانی شده اند ادامه خواهم داد.هالۀ مهربان باید بدانی تک تک ما زنان و مادران در برابر ظلمی که به تو نازنین شده سکوت نمی کنیم و ادامه دهنده اندیشه پاک و انسانی تو خواهیم بود. هاله جان، ای فرشته صلح و آزادی، به روح پاک و مهربانت درود می فرستم و از خداوند به خاطر این که لیاقت شهادت را نصیببت نموده سپاسگزاری می کنم و به حضور تو به عنوان مادری مهربان در میان شهدای راه آزادی و انسانیت تبریک می گویم. روحت شاد و راهت پر رهرو باد.

عشق شادی است، عشق آزادی است
عشق آغاز آدمیزادی است
زندگی چیست؟ عشق ورزیدن
زندگی را به عشق بخشیدن
زنده است آن که عشق می ورزد
دل و جانش به عشق می ارزد
(ه. الف سایه)


مدرسه فمینیستی: پروین فهیمی / 17 خردادماه 1390