به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۹۰

    هاله سحابی، آخرین کلامها:
جنبش ملت ایران احتیاجی به سر ندارد،

چون خودشون همه سر اند