به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



پنجشنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۹۰

 آوای شکیلا و اجرای گروه مستان

ندای مردم ایران

ببار ای آسمان باران، ببار ای آسمان باران

بشوی از چهره میهن غبار غم، که ویران گشته میهن با غم و ماتم

ندایی از زمین برخاست، زد فریاد، فریاد، ایران، ایران، ایران