به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۹۰

فضول باشی


کی بود کی بود من نبودم بچه شغال بود!

البته، صد البته، ما نمی دانستیم، تا این که آقا ثابتی در برنامه افق به گفتگو نشست و اسرار مگو را فاش کرد. پس از شنیدن سخنان نغز او، ما هم آگاه شدیم که ایشان در ساواک هیچکاره بود و رقاص پای نقاره!
فقط برای تیمسار نصیری گزارش تهیه می کرد و پای تلویزیون، از تماشاگران دلبری!

از هر آدمیزادی که نشانی این بنده خدا را دارد، تقاضا می کنم حتماً صفحه ۱۶۱ از فصل کتاب «یادها» ی ویدا حاجبی تبریزی را برایش ارسال دارد تا بخواند و بداند که این نویسنده دروغگو چه تهمت های ناروایی به یک چنین آقای حقوقدان راستگویی که همواره در راستای حقوق بشر گام بر می داشت، زده است و او را، که روحش از شکنجه ها خبر نداشت، متهم کرده و گفته است که
به دستور شخص شخیص او در زندان شکنجه شده است!!


واقعاً شرم هم خوب چیزیست که متأسفانه این نویسندگان بی معرفت ندارند! و آقا باید با بزرگواری خودش آنها را ببخشاید!!

افسوس که دیگر در موضع قدرت نیست تا ... هیچی بابا! چی خیال کردید؟! فقط گزارش تهیه کند!