به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۰۲، ۱۳۹۰

آهنگ: مجید درخشانی، آواز: همایون و مژگان شجریان، شعر: اسماعیل خویی

صدای تو را دوست دارم

صدای تو را دوست دارم...
صدای تو را دوست دارم

صدای تو، از آن و از جاودان می‌سراید


صدای تو از لاله‌زاران که در باد

می‌آید


صدای تو


از آنسوی شور


ازپشت بیداد می آید


و جان و دل من


دل و جانم


از آن


به فریاد می آید


صدای تو اندوه خیام را دارد


در آن دم


که چون کهکشان


حرفی از ماهتاب و ستاره


نوای غزلهای حافظ


بر آن شادخواران و اندوه گزاران


ببارد


بشارت .صدای تو را،


رنگ و بوی صدای تو را، دوست دارم.جهان در صدای تو آبی ‌ست


و زیر و بم هر چه از اصفهان


در صدای تو آبی ست.


و هر سنت از دیرگاهان و هر بدعت از ناگهان در صدای تو آبی ست.


اسماعیل خویی