به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۹۰

زورخانهً مریم آخوندی
این ویدئو صحنه‌ای از یک تابلو موزیکال به نام "ایران خانم در تهران" ساخته ی مریم آخوندی است که در سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ در سراسر اروپا به اجرا گذاشته شده است. غیر از بیت:
"زنان را همین یک هنر بس بود / نشینند و زایند شیران نر"
که از شاهنامه ی حماسه سرای بزرگ فردوسی‌ گرفته شده ، بقیّه اشعار از مریم آخوندی است.