به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۰

شهلا سر شار

آسمون ایران

آخه آسمون ایران یه رنگ دیگه داره

هوای دیگه داره، هوای دیگه داره

زیر آسمون ایران یه حال دیگه داری

هوای دیگه داری، هوای دیگه داری