به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۹۰

بنیانگذاران سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا:


زهره کاویانی
 درگذشت بانو زهره ی کاویانی
                      را تسلیت می گوییم

بدین وسیله حادثه ی دردناک درگذشت بانو زهره ی کاویانی دوستی دیرین و یکی از دبیران کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) را به همسر محترم ایشان آقای دکتر صادق بنی صدر از اعضای ارجمند سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا، به فرزندان ایشان، و به خانواده ی محترم کاویانی صمیمانه تسلیت می گوییم و برای ایشان در  برابر این فقدان جانگداز آرزوی تحمل و شکیبایی داریم.
گروهی از بنیانگذاران سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا
علی راسخ افشارـ علی گوشه ـ علی شاکری زند ـ پرویز داورپناه
۲۴ بهمن ۱٣۹۰ - ۱٣ فوريه ۲۰۱۲