به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۰۵، ۱۳۹۰

ادیب برومند، رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
در این انتخابات هم شرکت نمی کنمچون برخی از هموطنان عزیز در مورد انتخابات مجلس که در دوازدهم اسفند ماه جاری برگذار می شود نسبت به شرکت یا شرکت نکردن اینجانب سئوالاتی می کنند ، بدین وسیله در پاسخ آنان اعلام میشود که


بنام خداوند جان وخرد
هم میهنان گرامی

چون برخی از هموطنان عزیز در مورد انتخابات مجلس که در دوازدهم اسفند ماه جاری برگذار می شود نسبت به شرکت یا شرکت نکردن اینجانب سئوالاتی می کنند ، بدین وسیله در پاسخ آنان اعلام میشود که با توجه به فقدان پیش شرط های لازم برای تحقق یک انتخابات طبیعی ودموکراتیک وبا عنایت به عدم شناخت من از نامزدهای اعلام شده ، دراین انتخابات هم مانند دوره های پیش شرکت نخواهم کرد.

تهران – چهارم اسفند ماه ۱۳۹۰
ادیـب بـــــرومــند