به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۲۵، ۱۳۹۰


سازمان سوسیالیستهای ایران


بياد زهره کاويانی (بنی صدر)،

يکی از دبیران اسبق کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایران (اتحادیه ملی)

با نهايت تأسف از خبر درگذشت بانو زهره بنی صدر (کاويانی) ، يکی از مبارزين آزاديخواه دوران رژيم استبدادی محمدرضاشاه پهلوی، دبير منتخب پنجمين کنگره
کنفدراسيون جهانی محصلین و دانشجویان ایران ـ اتحادیه ملی
(آذر ١٣٤٤ برابر با دسامبر ١٩٦۵)، باخبرشديم.
سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق، اين ضايعه بزرگ را به آقای دکتر صادق بنی صدر، فرزندان آن زنده ياد و خانواده های محترم بنی صدر، کاويانی و تمام دوستان وی تسليت گفته و خود را در غم آنان شریک می داند.

يادش گرامی باد.

از سوی هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران

دکتر منصور بيات زاده

۲٤ بهمن ۱٣۹۰ - ۱٣ فوريه ۲۰۱۲

socialistha@ois-iran.com