به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۹۰

تسلیت به مناسبت درگذشت اندوهناک

بانو زهره کاویانی


محمود مهران ادیب - طلعت یگانه تبریزی-

سیمین هوشنگی - سیروس هوشنگی -

حسین فروزین - جعفریگانه -عارف رونما - منصورهمدانی
درگذشت اندوهناک بانو زهره کاویانی از شیرزنان مبارز راه آزادی و عدالت را به همسر ارجمندش آقای دکترصادق بنی صدر و خانواده های گرامی کاویانی و بنی صدر و همه ایران دوستان آزادیخواه تسلیت گفته ضمن شادی روان پاک آن بانوی مبارز ایراندوست صبر و شکیبائی خانواده آن زنده نام را از ایزد یکتا خواهانیم.

محمود مهران ادیب - طلعت یگانه تبریزی- سیمین هوشنگی - سیروس هوشنگی -

حسین فروزین - جعفریگانه -عارف رونما - منصورهمدانی