به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۰

موسوی در گفتگوی تلفنی:

بر مواضع خود ايستاده ام

در ادامه بازداشت غير قانونی آقای ميرحسين موسوی و خانم زهرا رهنورد که با قطع متناوب ارتباطات با خانواده در دوره هايی طولانی و نگرانی و انواع فشارها در سال گذشته همراه بوده‌است، اين دو پس از چندين ماه بي‌خبری مطلق در آستانه سالگرد حبس خانگی با فرزندان خود گفتگوی تلفنی داشتند.

از جمله موارد ديگر آزار و اذيت ماموران امنيتی اين بوده است که آنان با گفتن اين که حکم بازداشت دارند و به اندازه کافی عليه آنان سند جمع کرده‌اند، داماد و دختران را مورد تفتيش و بازجويی قرار دادند. 
بنا به گزارش رسيده به کلمه آنچه در اين گفت و گوی تلفنی حائز اهميت بود آنکه در همان ابتدای مکالمه و پيش از احوالپرسی مرسوم که به‌طور طبيعی پس از چندين ماه بي‌خبری بايد انجام مي‌شد، مهندس موسوی با صدايی محکم و قاطع چندين بار تاکيد کرده است که «هيچ چيز عوض نشده است و خطاب فرزندان خود گفته است: دخترانم شما بدانيد که من بر سر مواضع پيشين خود همچنان ايستاده ام. در ادامه ايشان گفته اند «ممکن است به دلايلی همين تنها امکان حداقلی چند ماه يکبار برای کسب خبر از وضعيت ما با شما را هم قطع کنند.» هنوز از دلايل احتمالی اين تاکيد اطلاع دقيقی در دست نيست.

خانم رهنورد نيز که برخلاف ادعاهای کذب رسانه های امنيتی روحيه قوی داشت به فرزندان خبر داد که «به دلايلی که خودتان خواهيد فهميد، ما مدتها امکان صحبت با يکديگر نداشته‌ايم.
درپايان مکالمه تلفنی اين پدر و مادر دربند فرزندان خود را به بردباری و استقامت بيشتر و توکل به خدا در شدائد و شکر بر پيمودن راه حق فرا خواندند.
بنا براين گزارش پس از اين گفتگوی تلفنی مجددا فشارها بر دختران مهندس به شدت افزايش يافت. به نظر می رسد ممانعت غير قانونی و غيرکتبی ماموران امنيتی از تدريس دختر موسوی در دانشگاه الزهرا تهديد به بازداشت و انتقال به زندان و يا مکان نامعلوم وسايرتهديدها و ايجاد مانع ها و مشکلات ديگر برای دختران اقوام پس از اين تماس و گفت و گو بوده است. همچينين ايشان در پاسخ به سوال دختران در مورد شايعات مبنی بر خروج أنان از شهر و به طور مثال حضور آزادانه در شمال کشور که با مقاصد نگران کننده ای از سوی مراکز امنيتی پخش شده است به شدت آن را تکذيب و بر تدام زندان خود تاکيد کردند.
از جمله موارد ديگر آزار و اذيت ماموران امنيتی اين بوده است که آنان با گفتن اين که حکم بازداشت دارند و به اندازه کافی عليه آنان سند جمع کرده‌اند، داماد و دختران را مورد تفتيش و بازجويی قرار دادند. در اين بازجويی ها ضمن تکرار اتهامات بی پايه قبلی به مهندس موسوی و همسرشان گفته شد که اين فشارهای جديد شغلی ، امنيتی و خانوادگی همگی به خاطر اصرار و پايداری مهندس ميرحسين موسوی بر مواضع پيشين است که او علی رغم ميل آن ماموران در همين آخرين تلفن به دخترانش انتقال داده است.
اگرچه دختران و ساير اعضای خانواده اين دو يار دربند جنبش سبز همچون اقوام ساير زندانيان سياسی ديگر شديدا تحت انواع فشارها بوده‌اند، همواره بر ايستادگی کنار دو عزيز زندانی خود و باور و افتخار به اين راه تاکيد کرده‌اند.