به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۴

نوروز آمد

 بانو مرضیه                      
 نوروز آمد

 جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد
در ایران جشن گلها ز نو برپا شد 

نوروز آمد - نوروز آمد
هم خنده وی هم نغمه نی گوید که چه پیروز آمد

پیروزآمد - پیروز آمد
جانانه من در خانه من فرخنده چو نوروز آمدhttps://www.youtube.com/watch?v=O1R0aDT-ajw


ای گل از گلها تازه تری در صحن چمن بس جلوه گری ها داری
با خار ای گل کی همنفسی چون بوی گلی در سینه گل جا داری

جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد
در ایران جشن گلها ز نو برپا شد

هم دردی و هم درمانی هم وصلی و هم هجرانی
عشق و امید دل و جانی
دل مهر و وفا می خواهد دیوانه چه ها می خواهد
دردم را دانم که ندانی

جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد
در ایران جشن گلها ز نو برپا شد

داری گل و می را با هم من از تو گل و می خواهم
گیراتر از خواب بهاری
دل در تو وفا می جوید غافل که خطا می جوید
می خواهد آن را که نداری

بردی تو صفای گلها بازا که به پای گلها سر در دامانت بگذارم
سیر چمن از سر گیرم با روی تو ساغر گیرم رویت باشد صبح بهارم

جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد
در ایران جشن گلها ز نو برپا شد

نوروز آمد - نوروز آمد
هم خنده وی هم نغمه نی گوید که چه پیروز آمد
پیروزآمد - پیروز آمد
جانانه من در خانه من فرخنده چو نوروز آمد

جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد 

در ایران جشن گلها ز نو برپا شد