به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۰۴، ۱۳۹۵

پوستر تاریخی

[عکس کارت پستال تبریک عید نوروز، که با عکس نمایندگان جبهه ملی در مجلس شورای ملی دوره شانزدهم قانونگذازی مزین شده است؛ در این نوشته ، اشتباهأاز آن بنام " پوستر انتخاباتی جبهه ملی  در مجلس ۱۶ " نامبرده شده است. ـ توضیح از سوی هیئت تحریریه نشریۀ اینترنتی جنبش سوسیالیستی ـ نشريه سازمان سوسياليست های ايران]