به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، فروردین ۰۹، ۱۳۹۵

وقتي روس ها به "استعمار در روز روشن" افتخار مي كنند

"استعمار در روز روشن" 

 امروز دومين سالگرد اشغال و الحاق كريمه توسط روسيه مي باشد و جشن هايي در سرتاسر فدراسيون برگذار مي شود.

به محض ورودم به كلاس استاد نظرم را در رابطه با اين روز جويا شد و گفتم اين اقدام دولتمردان كشور شما مصداق بارز "استعمار در روز روشن" بود.
او كه همچون ديگر روس ها تنها دلخوش به سياست هاي قلدرمابانه فدراسيون بود و آن را مايه غرور مي دانست گفت اوكراين براي خودمان بود و پس گرفتيم.

گفتم بحرين هم كمتر از پنجاه سال پيش براي ما بود آيا اكنون طبق حقوق بين الملل صحيح است اشغال و الحاق كنيم.

يا آذربايجان و ارمنستان و قره باغ و ... كه به موجب تركمنچاي و گلستان شما از ما تصرف كرديد.

داستان ما و روس ها مرثيه اي غم انگيز و تلخ است؛ و عجيب آنكه برخي ديپلمات هاي ما همواره مي كوشند روس ها را متحد استراتژيك ما قلمداد كنند، حال آنكه آنها تنها به ما به عنوان يك ابزار نگاه مي كنند و حتي در كلاس جغرافياي سياسي نيز كه مباحث آكادميك است حقوق ما در حوزه درياي خزر را كاملا ناديده مي نگرند. 


پارسینه