به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۹۵

ترانه ی قدیمی چشم مست ــ دستگاه شور

   محمد رضا شجریان              

  چشم مست 

بنازم چشم مستت را نبینم من شکستت را 
چو مستم کرده‌ای چو مستم کرده‌ای 
مستورُ منشین ماه من 

ای سرو بلند بالا رویت را به ما بنما 
چو نوشم داده‌ای چو نوشم داده‌ای 
زهرم منوشان ماه من 

های های های های دل تنگ من 
های های های های دل تنگ من 

پیش دوست پیش دوست شده ننگ من 
ره کجاست جانم ره کجاست پای لنگ من 

تصنیف شور
آلبوم: معمای هستی 

به تیغم گر زنی به تیغم گر زنی 
دستت نگیرم ماه من 
ای سرو بلند بالا رویت را به ما بنما 
و گر تیرم زنی و گر تیرم زنی 
منت پذیرم ماه من 
ای سرو بلند بالا رویت را به ما بنما 
بنازم چشم مستت را نبینم من شکستت را 
چو مستم کرده‌ای چو مستم کرده‌ای 
مستورُ منشین ماه من 
ای سرو بلند بالا رویت را به ما بنما 
چو نوشم داده‌ای چو نوشم داده‌ای 
زهرم منوشان ماه من 
ای سرو بلند بالا رویت را به ما بنما 
بنازم چشم مستت را نبینم من شکستت را 
های های های های دل تنگ من 
های های های های دل تنگ من 
پیش دوست پیش دوست شده ننگ من 
ره کجاست جانم ره کجاست پای لنگ من 
ره کجاست ره کجاست پای لنگ من 
های های های های دل تنگ من 
پیش دوست پیش دوست شده ننگ من 
ره کجاست جانم ره کجاست پای لنگ من 
ره کجاست ره کجاست پای لنگ من