به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۹۵

دل آرامی و تسلیت جمعی


اوست پایدار 

  بااندوه فراوان دوست عزیز وگرانقدر زنده یاد مهندس فرامرز بیانی، ناباورانه ازمیانمان پرکشید وهمه دوستان و نزدیکان را دراندوهی سنگین فروبرد.  

اودرتمام دوران تحصیل درشهر کارلسروهه (المان) از فعالان جبهه ملی دوم بود که مبارزه بااستبداد درسرلوحه زندگی اوقرار داشت وتا اخرین روزهای زندگی نیز باعشق به میهن ومردم رنج کشیده آن، درراه نیل به آزادی وسامانی مردمسالار بردوام تلاش کرد.


یادش را گرامی می داریم وبه دوستان وهم اندیشان به ویژه خواهر ارجمندش بانو فرزانه بیانی وخانواده محترم شان تسلیت و دل آرامی میگوییم. 

بهرام راستین، خسرو سیف، حسین شاه اویسی، ناصر شیرازی و دکتر ابوالقاسم فروزان