به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۰۵، ۱۳۹۵

قهرمان ملی؛ شعری به یاد دکتر محمد مصدق

 قهرمانِ ملّی‌

امروز اگر توش و توانی‌ داریم
بر سفرهٔ خود لقمهٔ نانی داریم

از برکتِ اقتصادِ وابسته به نفت
دلگرمی‌ و شغل و آشیانی داریم

دستانِ طمع ز نفتِ ما کوتاهست
از غارتِ اجنبی امانی داریم

گنجینهٔ نفتِ ما اگر ملّی ‌ شد
در سلطهٔ خود صنعت و کانی داریم

در عرصهٔ صادراتِ این مادهٔ خام
نقشی‌ بسزا چنانکه دانی ‌داریم

از همّت و کوششِ مصدّق باشد
مردی که به او دینِ کلانی داریم

مردی که به دورانِ معاصر چون او
نه‌ معتمد و نه‌ قهرمانی داریم

گویند بدش کسان و ما خاموشیم
در کام نه انگار زبانی‌ داریم

بر مدفنِ او گذر نباشد ما را
وز سیرهٔ او کجا نشانی داریم

بردیم ز یاد بهترین خادمِ خویش
بی‌ مهر و وفا چه مردمانی داریم
*****
احمد نیکبخت 
۲۹ اسفندِ ۱۳۹۱