به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۹۵

درگذشت مهندس فرامرز بیانی در تهران

مهندس فرامرز بیانی 

 اطلاعیه ی 

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

درباره ی

درگذشت مهندس فرامرز بیانی 

با کمال تاًثر و تاًسف از درگذشت مهندس فرامرز بیانی یار دیرین ما در سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا و یکی از دبیران کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ی ملی)، در ایران، آگاهی یافتیم.
مهندس فرامرز بیانی همچون یک هوادار ثابت قدم دکتر مصدق سالیان دراز در مبارزات سازمان ما و جنبش دانشجویی خارج از کشور حضوری فعال داشت. وی در سال ۱۹۶۳  در شهر کارلسروهه ی آلمان که در آنجا به تحصیل مشغول بود به سازمان ما پیوسته بود. در دوران پس از انقلاب اسلامی وی بیشتر در ایران بسر می برد.
ما این ضایعه ی اندوهبار را به خواهر محترم او، خانم فرزانه ی بیانی، به همه ی خانواده ی محترم بیانی، به جبهه ملی ایران و همه ی خانواده ی وسیع نهضت ملی ایران تسلیت می گوییم و خود را در این اندوه با آنان شریک می دانیم.

۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴، برابر ۱۹ مارس ۲۰۱۶
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه ، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده.