به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۱۸، ۱۳۹۶

دانشگاه تهران، بعد از ٥٠ سال! / عکس