به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۲۲، ۱۳۹۶

روزهای تابستانی و گرم تهران / عکس روز