به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۱۴، ۱۳۹۶

ایران من! ای عشق من، ای دار و ندارم

محمد معتمدی 

ایران من
ایران من! ای ریشه ی من، برگ و بر من
با نام تو، تاریخ پراست از اثر من

ایران من! ای عشق من، ای دار و ندارم
جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم؟

از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند
تفتان و سرخس و ارس و زاگرس و اروند


 آهنگ ایران من از محمد معتمدی 

نام تو، پر از خاطره هاییست که صد قرن
از حادثه ها و تب ایام گذشته ست

سرسبزترین سرخی فردای سپید است
رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است


در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه
فرهنگ و زبان، گویش هر کوی و کرانه


در خشت و در آیینه، در ترمه و کاشی
شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی


ایران من! ای ریشه ی من، برگ و بر من
با نام تو، تاریخ پراست از اثر من


ایران من! ای عشق من، ای دار و ندارم
جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم؟


از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند
تفتان و سرخس و ارس و زاگرس و اروند


هر قوم وطن، صف شکن روز مباداست
نام تو، خروشانی و آرامش دریاست


ایران من! ای ریشه ی من، برگ و بر من
با نام تو، تاریخ پر است از اثر من


ایران من! ای عشق من، ای دار و ندارم 

جان از تو گرفتم، به که جز تو بسپارم؟