به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۲۵، ۱۴۰۰

کوچ ایرانیان 53- ایرج پزشکزاد- علی لیمونادی-


کوچ ایرانیان 53- ایرج پزشکزاد- علی لیمونادی-