به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۰۷، ۱۴۰۰

هوا بس ناجوانمردانه سرد است...! محمدرضا شجریان ...

هوا بس ناجوانمردانه سرد است