به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۱۷، ۱۴۰۰

طنین وخامت اوضاع از زبان آخوند حکومتی در دل بیت رهبری!!!


طنین وخامت اوضاع در دل بیت رهبری!!