به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۰۱، ۱۴۰۰

نماز در محضر ارباب پوتین

 

طرحی از مانانیستانی